bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Ogólny opis

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.


Wymagane dokumenty


Wypełniony formularz wniosku.

---> wzór wniosku <---


Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP .
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) .
 • Złożyć bezpośrednio w szkole w godzinach jej pracy.
 • Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły.
 • Przesłać faksem.


Opłaty

1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w sekretariacie Szkoły.
 • Pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 • Faxem.

4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
5. Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:

 • czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;
 • pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,
 • pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),
 • decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku,
 • decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.


INFORMACJE NIEJAWNE

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) oraz  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 niniejszej ustawy prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, z późn. zm.).Opublikował: Robert Stangrecki
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Robert Stangrecki
Dokument z dnia: 09.10.2014
Dokument oglądany razy: 4 506