bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana formatowania dokumentu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach.

  • Data publikacji strony internetowej BIP:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Prosimy skontaktować się z sekretariatem szkoły sekretariat@sp66katowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2541651. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres:
ul. Bolesława Krzywoustego 7
40 - 870 Katowice

  1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku posiada podjazd
  2. Dostosowanie korytarzy: Brak 
  3. Dostosowanie schodów: Brak 
  4. Dostosowanie wind: Brak
  5. Dostosowanie pochylni: Brak
  6. Dostępność platform: Brak
  7. Dostępność informacji głosowych: Brak
  8. Dostępność pętli indukcyjnych: Brak 
  9. Parking dostępny. Brak wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
  10. Prawo wstępu z psem asystującym: Możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze względu na przebywające na terenie placówki dzieci
  11. Dostępność tłumacza języka migowego: Brak

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

HTML 5
WCAG 2.0 (Podwójne A)
Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.Opublikował: Robert Stangrecki
Publikacja dnia: 26.03.2021
Podpisał: Robert Stangrecki
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 572